1 国際調査

参考資料11-3 障害者政策の国としての目標及び方向性 第8章 国連障害者権利委員会からの勧告をきっかけとした措置

Hittills vidtagna atgarder
これまでにとられた措置

 I detta avsnitt redovisas atgarder som hittills vidtagits inom Regerings- kansliet och som ligger i linje med bl.a. rekommendationerna fran kommitten. Vissa av de redovisade atgarderna har vidtagits som en foljd av rekommendationerna men andra har vidtagits utan direkt anknytning till dessa. Det galler t.ex. i fraga om atgarderna pa valomradet.
 この章では委員会からの勧告などの方針に沿って政府事務局でとられた措置について紹介する。一部の措置は勧告に追随する形でとられたものだが、直接的な関連なくとられたものもある。これは例えば投票所に対する措置に関することが挙げられる。

 Kommitten har med anledning av artikel 8 i konventionen om att oka medvetenheten om situationen for personer med funktionsnedsattning, uppmanat konventionsstaten att utarbeta en strategi for att oka allman-hetens kunskap om olika funktionsnedsattningar och att forstarka saval en positiv som en informativ bild av man och kvinnor med funktionsnedsattning som vardiga, oberoende och kapabla individer som har alla de manskliga rattigheter som erkanns i konventionen i syfte att undanroja sociala och kulturella hinder som diskriminerar i det offentliga livet. Kommitten rekommenderar vidare att sarskilda program inrattas, i sam- rad med organisationer for personer med funktionsnedsattning, for att oka medvetenheten hos anstallda i offentlig sektor.
 委員会は条約の第8条、障害者の状況に対する意識の向上について、様々な障害に対する世間一般の知識を向上させ、そして公的生活において差別のような社会的、文化的障壁を取り除くために条約で認められているすべての人権を有する、尊厳ある、自立した有能な個人として障害のある男女の前向きであって具体的なイメージを強調するための戦略を完成させることを締約国に命じている。委員会はさらに、障害者団体と協議の上で、公共部門の職員の意識向上に特化したプログラムの導入も勧告している。

 For att tillmotesga rekommendationen beslutade regeringen 2015 bl.a. att ge Myndigheten for delaktighet (MFD) i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomfora en kommunikationssatsning for att oka kunskapen hos allmanheten, anstallda inom den offentliga sektorn, privata aktorer samt hos flickor, pojkar, kvinnor och man med funktionsnedsattning om innehallet i konventionen (dnr S2015/024/FST). Insatsen ska genomforas under aren 2015-2017. I uppdraget ingar aven att till berorda myndigheter och privata aktorer sprida kunskap och att oka medvetenheten om andringarna i bl.a. 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) som tradde i kraft den 1 januari 2015 gallande bristande tillganglighet som en form av diskriminering. MFD ska ocksa informera om kommittens rekommendationer till Sverige. Insatsen ska ske i nara samrad med funktionshindersorganisationer och utga fran behov, forutsattningar och villkor for flickor, pojkar, kvinnor och man med funktionsnedsattning.
 勧告に従うために、政府は2015年、参加促進庁(MFD)に差別オンブズマン(DO)と協力し、社会一般、公共部門の職員、個人の主体及び障害のある女児、男児、女性、男性の条約の内容に関する知識を向上させるため、コミュニケーションキャンペーンの実施を命じた(dnr S2015/024/FST)。このプロジェクトは2015年-2017年の間実施される。命令には、差別の一形態としてのアクセシビリティ不提供に関連して2015年1月1日より発効する差別禁止法(2008:567)の第4条の修正などについての意識向上を目的とした、関係する機関や個人の主体に対して知識を拡散することも含まれている。MFDは、委員会のスウェーデンに対する勧告についての情報提供も行うことになっている。この任務は障害者団体との綿密な協議の上、障害のある女児、男児、女性、男性のニーズ、状態、条件を元に実施されることになる。

 Artikel 7 i konventionen avser barn med funktionsnedsattning. Kommitten har rekommenderat konventionsstaten att utveckla forskning och insamling av uppgifter och statistik om vald mot barn med funktions- nedsattning. Konventionsstaten rekommenderas vidare att forstarka sina strategier och initiativ for upplysning och utbildning av foraldrar och personal som arbetar med barn samt att oka medvetenheten hos allmanheten.
 条約の第7条は障害のある児童を対象としている。委員会は障害のある児童に対する暴力の事例と統計の研究及び収集を締約国に勧告している。締約国はさらに、親及び児童に関する仕事の従業員に対する啓発と教育のための戦略並びに取組の強化と、社会一般に対する意識の向上が勧告されている。

 Bade FN:s kommitte for rattigheter for personer med funktions- nedsattning och FN:s kommitte for barnets rattigheter har bl.a. uttryckt oro over rapporter som visar att barn med funktionsnedsattning utsatts for vald i hogre grad an barn utan funktionsnedsattning. Bristen pa statistik pa omradet har ocksa patalats och i de rekommendationer som de bada kommitteerna har lamnat, rekommenderas Sverige att samla in uppgifter och statistik om vald mot barn med funktionsnedsattning. Regeringen har i april 2016 beslutat att bevilja medel till Stiftelsen Allmanna Barnhuset for att genomfora en kunskapssammanstallning over utsattheten for vald och krankningar som drabbar barn med funktions- nedsattning i Sverige. Arbetet har redovisats i september 2016 (S2016/02234/FST).
 国連障害者権利委員会及び国連子どもの権利委員会は、障害のある児童がそうでない児童と比較して、より高い割合で暴力に晒されていることを示す報告に対し、ともに懸念を表明している。この分野における統計の不足についても批判されており、両委員会によって提出された勧告で、スウェーデンは障害のある児童に対する暴力の事例と統計を収集することを勧告されている。政府は2016年4月、スウェーデンの障害のある児童を襲う暴力と迫害の標的にされることについての情報を集めた資料の制作・出版を行うために、スウェーデン政府はみんなの児童の家財団への助成金を承認することを決定した。成果は2016年4月に発表された。(S2016/02234/FST)

 Nar det galler artikel 31 i konventionen om insamling av statistik och information sa har kommitten uttryckt oro over bristen pa uppgifter och information om fragor som paverkar personer med funktionsnedsattning som tillhor urfolksgrupper och har rekommenderat Sverige att systematiskt samla in, analysera och sprida uppgifter och information som bl.a. innefattar ursprungsbefolkning. For att oka kunskapen om samer med funktionsnedsattning har regeringen beviljat Nordens valfardscenter medel for att genomfora en studie om hur livssituationen for samer med funktionsnedsattning och deras anhoriga i de samiska forvaltningskommunerna ser ut (S2016/02027/FST).
 条約の第31条、統計と情報の収集に関しては、委員会は先住民族に属する障害者に関わる問題についての事例と情報の不足について懸念を表しており、先住民族を対象とする事例と情報に対して体系的な収集、分析、拡散を行うことをスウェーデンに勧告した。障害のあるサーミについての知識を向上させるために、政府は北欧福祉センターに対し、サーミ言語文化保護自治体での障害のあるサーミとその家族の生活状況がどのようになっているかについての研究への助成を承認した(S2016/02027/FST)。

 Studien inkluderar bl.a. fragor om insatser enligt lagen (1993:387) om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behov pa samiska spraket, kunskap om samiskt liv och kultur bland olika personalgrupper, boende och fardtjanst, hemsjukvard, forskola- och skola, koppling till sarskilt stod och specialpedagogik samt arbete och sysselsattning. Studien slutredovisades den 15 januari 2017.
 この研究には、機能障害者に対する援助及びサービスに関する法律(LSS) (1993:387)に基づいた行動や、サーミ語、様々な個人的グループ間におけるサーミの生活と文化の知識、生活と交通機関、在宅医療、幼児教育と学校、特別な支援と特別支援教育の接続のニーズ、そして労働と雇用などについての問題が含まれている。この研究は2017年1月15日に最終発表が行われる。

 Nar det galler artikel 27 om arbete och sysselsattning rekommenderar kommitten att konventionsstaten vidtar atgarder for att forbattra mojligheterna for personer med funktionsnedsattning att fa arbete pa grundval av slutbetankandet av utredningen om en oversyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna for personer med funktionsnedsattning som medfor nedsatt arbetsformaga,”FunkA-utredningen” (SOU 2012:31). Kommitten foreslar vidare att konventionsstaten okar stodatgarder som t.ex. personliga bitraden i arbetslivet, arbetshjalpmedel, sankta sociala avgifter, ekonomiskt stod till arbetsgivare, rehabilitering och yrkesutbildning samt vidtar atgarder for att minska sysselsattnings- och loneskillnaderna mellan konen. Kommitten rekommenderar konventionsstaten att bedoma effekten av att uttrycket ”personer med nedsatt arbetsformaga eller begransningar” anvands pa arbetsmarknaden med hanvisning till personer med funktionsnedsattning samt att detta andras i enlighet med principen om icke-diskriminering.
 第27条の労働と雇用に関しては、委員会は締約国に対し、労働能力の低下した障害者のための労働市場政策の見直しに関する調査、“FunkA 調査” (SOU 2012:31).の最終報告書に基づいて、障害者が仕事を手に入れる可能性を改善するための措置に着手することを勧告している。委員会は加えて、個人に対する労働介助者、労働補助金、社会保障拠出金の減額、雇用者に対する経済的支援、リハビリテーションと職業訓練といった支援策を増強し、性別による雇用と賃金の差を減少させるための措置を取るよう締約国に助言している。委員会は、労働市場で障害者を指すのに“能力を減じた又は制約のある者”という表現が使われることによる影響の調査、並びに無差別の原則に従ったこの表現の変更を締約国に勧告している。

 Regeringen har vidtagit en rad atgarder i syfte att mojliggora for personer med funktionsnedsattning att fa en anstallning. Som exempel kan namnas att resurser har tillforts for att fler personer med funktions- nedsattning ska kunna fa jobb inom Samhall AB och for att arbets- losheten i malgruppen ska minska. Satsningen uppgick till 300 miljoner kronor 2016 och beraknas uppga till 400 miljoner kronor arligen fran och med 2017. Detta bedoms skapa ett utrymme for att upp till 2 000 fler personer med funktionsnedsattning som medfor nedsatt arbetsformaga ska kunna fa ett arbete. En satsning har gjorts pa Sarskilt introduktions- och uppfoljningsstod (SIUS) och flexiblare anvandning av personligt bitrade samt forslag som folkhogskola under langre tid for personer med funktionsnedsattning. Flera av dessa forslag ligger i linje med FunkA- utredningens forslag, Sankta trosklar hogt i tak (SOU 2012:31).
 政府は障害者が職を得るのを可能にすることを目的とした一連の措置に着手している。例として、より多くの障害者がSamhall 株式会社で職を得られ、対象とするグループの失業率が低下するように資源が割かれたことが挙げられる。2016年に行われた投資は3億クローナに及び、2017年以降は年4億クローナに達する見込みである。これは、労働能力の低下した障害者、最大2000人が職を得られるだけの余地に相当するとされている。投資は、導入・追跡調査特別支援(SIUS)、パーソナルアシスタンスのより柔軟な利用、そして国民高等学校の障害者のための長期教育の提案に対して行われた。これらの提案の多くはFunkA調査による提案、敷居は低く屋根は高く(SOU 2012:31)に従ったものである。

 Regeringen har aven gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsattning som medfor nedsatt arbetsformaga for praktik under perioden 1 april 2016-31 december 2018. Fran och med 2017 har regeringen hojt taket for den bidragsgrundade lonekostnaden for subventionerade anstallningar med lonebidrag och taknivan for ersattning for personer som har behov av teckentolkstod vid fortbildning. Inom Regeringskansliet bedrivs ett arbete for att se over lonestoden for personer med funktionsnedsattning i syfte att starka mojligheterna till arbete.
 政府は多くの国家機関に対し、2016年4月1日から2018年12月31日までの機関で、労働能力の低下した障害者を研修員として採用することも命じている。2017年以降、政府は給与手当によって、助成された雇用の補助金ベースの賃金の支出と、継続教育における手話通訳者の必要な者に対する手当の上限を引き上げた。政府事務局内では、職を得る可能性を強化する目的で障害者の賃金補助を見直す作業が進められている。

 Kommitten lamnar rekommendationer avseende artikel 9 om till- ganglighet. Rekommendationerna handlar om att kommunerna och de lokala myndigheterna ska ha nodvandiga medel och vagledning for att folja upp, utvardera och sakra full tillganglighet till byggnader samt att behoven av skalig anpassning for personer med funktionsnedsattning pa lampligt satt integreras i den kommunala planeringen. Kommitten rekommenderar konventionsstaten vidare att krav pa tillganglighet inkluderas systematiskt i alla avtal om offentliga upphandlingar.
 第9条のアクセシビリティについて、委員会は勧告を出している。それらの勧告は、コミューンあるいは地域の行政機関は、建物への完全なアクセシビリティを追跡調査、評価、徹底するのに必要な方法と指導を有すること、そして障害者に対する合理的配慮のニーズを自治体の計画に適切に導入することに関するものである。委員会はこれに加え、締約国の公共調達のすべての契約の中にアクセシビリティの要件を体系的に導入することを勧告している。

 Regeringen beslutade i sitt regleringsbrev for Boverket och lansstyrelserna 2014 att sarskilt granska kommunernas tillsyn av bestammelserna om tillganglighet och enkelt avhjalpta hinder i plan- och bygglagen (2010:900) forkortad PBL, plan- och byggforordningen (2011:338) samt Boverkets foreskrifter (BFS 2011:13 - HIN 2, BFS 2013:9 - HIN 3). Boverket har darefter i sin tillsynsvagledning och i PBL kunskapsbanken, tagit fram vagledningstexter riktade till dem som arbetar med plan- och byggfragor. Lansstyrelserna har beskrivit hur tillganglighet och enkelt avhjalpta hinder tillampas i sina lan.
 政府は2014年の住宅・建設・計画庁と県域執行機関への通達の中で、計画建設法(2010:900)略称PBL、計画建設条例(2011:338)及び住宅・建設・計画庁規則(BFS 2011:13 - HIN 2, BFS 2013:9 - HIN 3)における、アクセシビリティと容易に修繕可能な障壁についての決定に対するコミューンの監督状況の特別調査を決定した。住宅・建設・計画庁はその後、監督ガイドとPBLナレッジバンクの中で、計画と建設の問題に携わる者を対象としたガイダンステキストを作成した。県域執行機関はアクセシビリティと容易に修繕可能な障壁がそれぞれの県域でどのように適用されるかを説明した。

 Artikel 29 i konventionen galler deltagande i det politiska och offent- liga livet. Kommitten rekommenderar konventionsstaten att sakerstalla att utbildning for valjare gors tillganglig, att valinformation erbjuds i till- gangliga format for personer med funktionsnedsattning, att valkampanjer gors fullt tillgangliga, att det finns stod vid vallokaler och att de mekanismer som inrattas for att underlatta stodet till valjare utvecklas i nara samrad med organisationer for personer med funktionsnedsattning sa att deras behov blir tillgodosedda samt att rostmottagare vid vallokalerna ar utbildade for att hjalpa valjarna. Kommitten rekommenderar aven konventionsstaten att sakerstalla att alla personer med funktionsnedsattning som valjs till ett offentligt fortroendeuppdrag far allt stod som kravs, inklusive personliga assistenter.
 第29条は政治と公的生活への参加についてである。委員会は以下を保障することを締約国に勧告している。投票者の教育のアクセシビリティ確保、選挙戦の完全なアクセシビリティの確保、投票所での支援者の配置、そして障害者団体と緊密に協議の上での障害者のニーズを満たす投票者支援の策定の促進のための仕組みの整備、並びに投票所職員(rostmottagare)への投票者を補助するための教育。委員会はさらに、公職(fortroendeuppdrag)に選ばれた障害者が、パーソナルアシスタンスを行う者を含む必要な支援をすべて得られることを保証することを締約国に勧告している。

 Genom beslut om andring i vallagen (2005:837) genom propositionen Tillganglighet och deltagande i val (prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124) har sedan januari 2014 den tidigare mojligheten for kommuner att anvanda lokaler som inte uppfyller kraven pa tillganglighet tagits bort. Vallokaler och lokaler for fortidsrostning ska vara tillgangliga for var och en. De lokaler som inrattas for rostmottagningen maste anpassas sa att alla valjare har lika tillgang till dem. Lokalernas utformning ska inte hindra valjare med nedsatt fysisk, psykisk, intellektuell eller sensorisk funktionsformaga fran att delta i val.
 政府案「選挙におけるアクセシビリティと参加」(prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124)を受けての選挙法(2005:837)の改正の決定によって、2014年1月以降はかつてあったアクセシビリティ要件を満たしていない会場をコミューンが使用する可能性は取り除かれた。投票所と期日前投票の会場はすべての人に対して利用可能であるべきである。投票のために用意される会場はすべての投票者が平等に利用可能となるよう調整されなければならない。投票会場の設計が、身体的、精神的、知的、あるいは感覚的な機能の低下した投票者の選挙への参加を阻むことはあってはならない。

 Det har tydliggjorts i vallagen att en valjare som inte sjalv kan gora i ordning sina roster far anlita inte bara rostmottagarna utan aven nagon annan person som bitrade vid rostningen, 7 kap. 3 § vallagen. Vidare har beslutats att som rostmottagare far endast forordnas en person som har fatt ssadan utbildning som behovs for uppdraget, 3 kap. 5 § vallagen. Detta beslutades genom propositionen Okad effektivitet, sakerhet och tillganglighet i valforfarandet (prop. 2013/14:124, bet. 2013/14:KU31, rskr. 2013/14:231). Andringarna tradde i kraft i januari 2015.
 選挙法の第7条§3では、投票者が自分で投票行為ができない場合、投票所職員(rostmottagare)あるいは別の第三者に代理を依頼できると明記されている。さらに選挙法の第3条§5では、投票所職員(rostmottagare)としては、職務遂行に必要な教育を受けた者のみを任命できると定められている。これは政府案「選挙進行における効果、安全、アクセシビリティの強化」(prop. 2013/14:124, bet. 2013/14:KU31, rskr. 2013/14:231)によって決定された。改正は2015年1月に発効した。

 For att forenkla for valjare som har svart att lasa och for att minska risken for sammanblandning, far de politiska partierna anvanda sin partisymbol pa valsedlarna. Dessa lagandringar skedde genom beslut om propositionen Proportionell fordelning av mandat och forhandsanmalan (prop. 2013/14:48). Andringen tradde i kraft i januari 2015.
 読むことが困難な投票者が簡単に投票できるようにし、かつ混同のリスクを減少させるため、政党は投票用紙に党のシンボルを使用できる。この法改正は政府案「議席の比例配分と事前通知」(prop. 2013/14:48)の可決によって行われた。改正は2015年1月に発効した。

 Nar det galler artikel 33 i konventionen om nationellt genomforande och overvakning har kommitten rekommenderat att konventionsstaten inrattar en oberoende overvakningsmekanism i enlighet med Parisprinciperna (FN:s resolution om Parisprinciperna A/RES/48/134, 20.12.193) som effektivt fullgor skyldigheten enligt konventionen.
 条約の第33条、国内における実施及び監視に関しては、委員会は締約国に対し、条約で定められた義務を効果的に実施するためのパリ原則(国連のパリ原則に関する声明 A/RES/48/134, 20.12.193)に基づく独立した監視の仕組みを立ち上げることを勧告している。

 Regeringen har den 18 oktober 2016 beslutat en skrivelse om regeringens strategi for det nationella arbetet med manskliga rattigheter (skr. 2016/17:29). I denna skrivelse gor regeringen bedomningen att en nationell institution for manskliga rattigheter, enligt de sa kallade Parisprinciperna, bor inrattas i Sverige. Riksdagen bor vara huvudman for en sadan institution.
 政府は2016年10月18日に人権についての国の取組の政府戦略についての書簡(skr. 2016/17:29)を可決した。この書簡で、政府は、パリ原則に基づいた、国立の人権組織をスウェーデンに設立するべきであるという判断を下している。国会はその組織の運営者となるべきである。

 Konstitutionsutskottet har den 26 januari 2017 beslutat att ge en utredare i uppdrag att overvaga och analysera om det ar lampligt att den nationella MR-institutionen (institutionen om manskliga rattigheter) blir en del av Riksdagens ombudsman (JO) och pa vilket satt det skulle kunna ordnas organisatoriskt. Uppdraget ska redovisas senast den 13 juni 2017 (Riksdagen konstitutionsutskottet, utskottssammantrade 2016/17:24).
 2017年1月26日、憲法委員会は、国立の人権組織が国会オンブズマン(JO)の一部となることが適切か、どのように組織化され得るのかを検討、分析する任務を1人の調査員に与えることを決定した。成果は2017年6月13日までに発表される(国会憲法委員会、委員会会合 2016/17:24)。

前のページへ次のページへ